Što i kako
StoryEditor

Nakon godišnjih poreznih prijava slijedi obračun predujmova

23. Svibanj 2023.

Trgovačka društva i drugi obveznici poreza na dobit kojima je porezna godina jednaka kalendarskoj dostavili su Poreznoj upravi godišnju prijavu poreza na dobit za 2022. godinu do 30. travnja 2023. Poduzetnici kojima je Porezna uprava na njihov zahtjev odobrila drukčije razdoblje oporezivanja, koje se ne poklapa s kalendarskom godinom, dužni su dostaviti prijavu poreza na dobit u roku od četiri mjeseca od isteka njihova poreznog razdoblja.

Na temelju podataka o poreznoj osnovici i godišnjoj poreznoj obvezi iskazanoj u zadnjoj godišnjoj poreznoj prijavi, ovisno o broju mjeseci poslovanja u godini na koju se odnosi prijava određuju se iznosi mjesečnih predujmova poreza. Tako određene mjesečne predujmove poreza treba plaćati sve do nove porezne prijave, a obveza dospijeva do kraja mjeseca za prethodni. U računalnom sustavu Porezne uprave na zakasnjela plaćanja automatski se zaračunavaju zatezne kamate.

Predati prijavu ranije ili kasnije?

Poduzetnici nisu morali čekati krajnji rok za predaju prijave poreza na dobit, mogli su je dostaviti neposredno nakon proteka porezne godine. Ranija predaja bila je u interesu onima kojima se kao rezultat prošlogodišnjeg poslovanja smanjuju iznosi mjesečnih predujmova poreza koje treba plaćati u 2023. Ako su u protekloj godini zabilježili pad dobiti, ranijom predajom porezne prijave smanjio bi im odljev novca za plaćanje predujmova poreza za ovu godinu.

Ako su plaćanjem akontacija za 2022. preplatili godišnju obvezu poreza za tu godinu, preplatu mogu namijeniti za plaćanje predujmova za 2023. ili je usmjeriti za podmirenje drugih poreznih obveza. Poduzetnicima kod kojih je situacija bila obrnuta, koji su u 2022. ostvarili rast dobiti u odnosu na prethodnu godinu, mjesečni predujmovi poreza na dobit za 2023. bit će veći.

Kada tražiti smanjenje

Budući da se uvjeti privređivanja i poslovne okolnosti mogu promijeniti i nepovoljno utjecati na rezultat, obveznik poreza na dobit može i prije isteka tekuće godine od Porezne uprave zatražiti smanjenje mjesečnih svota predujmova poreza i tako poboljšati svoju likvidnost. Zahtjev se podnosi mjerodavnoj Poreznoj upravi, mora biti obrazložen i argumentiran, a uz njega treba priložiti privremeni izvještaj o poslovanju za dio kalendarske godine.

Prilozi i obrazloženja trebaju dokazati vjerojatnost da će porezna osnovica u godini za koju se plaćaju predujmovi biti manja i da bi se plaćanjem predujmova određenih prema prethodnom rezultatu preplatila godišnja porezna obveza.

Samostalci i porez na dohodak

Obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, bilo da porez na dohodak utvrđuju na temelju naplaćenih primitaka i plaćenih izdataka koje iskazuju u poreznim knjigama bilo da ga plaćaju u paušalnom iznosu, također su dužni plaćati predujmove poreza na dohodak. Obrtnicima, osobama koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i poljoprivrednicima koji vode poslovne knjige iznos mjesečnih predujmova poreza koje plaćaju u tekućoj godini utvrđuje se na temelju dohotka ostvarenog obavljanjem samostalne djelatnosti i iskazanoga u obrascu DOH za prethodnu godinu, ovisno o broju mjeseci obavljanja samostalne djelatnosti u toj godini.

Porezni obveznik koji je uz dohodak od samostalne djelatnosti ostvarivao i druge izvore dohodaka za koje se provodi godišnji obračun uz primjenu godišnje porezne tarife treba izračunati udjel dohotka od samostalne djelatnosti u ukupnome godišnjem dohotku pa od tako utvrđenog razmjernog dijela godišnjeg poreza na dohodak izračunati visinu mjesečnih predujmova, također prema broju mjeseci u kojima je obavljao samostalnu djelatnost. Mjesečnu svotu predujma treba platiti do kraja mjeseca za prethodni.

Kako plaćaju paušalci

I obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti koji vode poslovne knjige mogu, ako im je tijekom godine smanjen opseg poslovanja, od Porezne uprave zatražiti izmjenu iznosa mjesečnih predujmova poreza. Zahtjev treba obrazložiti i potkrijepiti obračunom koji sadržava sve bitne elemente godišnje porezne prijave i dokazima iz kojih će biti vidljiva opravdanost zahtjeva za smanjenje predujmova. Ako Porezna uprava prihvati zahtjev poreznog obveznika, izdat će mu rješenje o novom iznosu mjesečnog predujma. Odbije li njegov zahtjev, o odbijanju će također izdati rješenje.

Obrtnicima i poljoprivrednicima koji porez na dohodak od samostalne djelatnosti plaćaju u paušalnom iznosu obveza mjesečnih predujmova utvrđuje se na temelju godišnjeg izvješća o primicima ostvarenima u prethodnoj kalendarskoj godini i iskazanima u obrascu PO-SD, prema broju mjeseci poslovanja. Oni predujmove poreza na dohodak plaćaju tromjesečno, kao zbroj mjeseci poslovanja u tom tromjesečju i mjesečnog iznosa predujma. Obveza dospijeva posljednjega dana u tromjesečju za proteklo tromjesečje. Za porezne obveznike paušaliste zakonodavac nije predvidio mogućnost izmjene visine predujmova prije isteka porezne godine.

18. lipanj 2024 21:42