Što i kako
StoryEditor

Nasljeđivanje: Kako se oporezuju plaća i drugi dohodak isplaćeni nakon smrti ostavitelja

07. Studeni 2023.
Ako naslijedi pokojnikovu neisplaćenu plaću, nasljedniku se dohodak oporezuje kao plaća iako nije zaposlenik isplatitelja, jednako kao u slučaju nasljeđivanja mirovine. Nasljedniku se nakon smrti radnika isplaćuje i naknada za neiskorišteni godišnji odmor na koji je radnik stekao pravo, a nije ga iskoristio

Fizička osoba koja od pokojnika naslijedi imovinu dužna je platiti sve porezne obveze koje proizlaze iz dohotka što ga je ostavitelj zaradio do svoje smrti. Pri tome se za nasljednika porez na dohodak utvrđuje po istom izvoru dohotka koji se utvrđivao ostavitelju. Ako naslijedi pokojnikovu neisplaćenu plaću, taj mu se dohodak oporezuje kao plaća iako nasljednik nije zaposlenik isplatitelja. Ako naslijedi mirovinu, oporezuje mu se kao mirovina iako nasljednik nije umirovljenik. Ako se nasljedniku nakon smrti radnika isplaćuje naknada za neiskorišteni godišnji odmor na koji je radnik stekao pravo, ali ga zbog smrti ili drugog razloga nije iskoristio, i taj se primitak nasljedniku oporezuje kao plaća.

Ista se pravila primjenjuju za ostale naslijeđene izvore dohotka. Ako nasljednik naslijedi potraživanje za autorski honorar ili naknadu za članstvo u nadzornom odboru, taj će mu se primitak oporezivati jednako kao ostavitelju, tj. kao autorska naknada odnosno kao drugi dohodak.

Obveza doprinosa

Specifičnost oporezivanja naslijeđene plaće i drugog dohotka proizlazi iz činjenice da se na te primitke plaćaju obvezni doprinosi. Doprinosi za obvezna osiguranja plaćaju se u ime i za račun pokojnog radnika kao osiguranika obveznih socijalnih osiguranja, odnose se na razdoblje dok je radnik proveo u osiguranju, iako se plaćaju nakon njegove smrti. Poslodavac odjavljuje radnika iz sustava obveznih socijalnih osiguranja s datumom smrti i dužan je na zadnju zarađenu mjesečnu plaću ili dio mjesečne plaće do kraja sljedećeg mjeseca platiti doprinose na neisplaćenu plaću. Ako je radnik prije smrti bio na bolovanju na teret HZZO-a, taj se podatak iskazuje u JOPPD obrascu koji poslodavac dostavlja Poreznoj upravi, bez iskazivanja novčanog iznosa naknade koju će naslijediti radnikovi nasljednici.

Plaća umanjena za doprinose iz plaće je dohodak njegovih nasljednika, isplaćuje se nasljednicima i oporezuje kao plaća. Naslijeđena plaća isplaćuje se tek nakon što nasljednici poslodavcu dostave rješenje o nasljeđivanju. S obzirom na to da poslodavac nije u posjedu nasljednikove PK kartice, pri obračunu poreza na dohodak od nesamostalnog rada porezna osnovica se ne umanjuje za osobni odbitak. Isplata nasljedniku iskazuje se u obrascu JOPPD, na ime i OIB nasljednika, a obračunani porez na dohodak usmjerava se općini ili gradu prema prebivalištu nasljednika, uz obvezu plaćanja prireza ako je propisan prema prebivalištu nasljednika. Prebivalište pokojnog radnika ne utječe ni na obvezu prireza ni na usmjeravanje poreza na dohodak, mjerodavni su podaci za nasljednika.

Što može neoporezivo

Nasljedniku pokojnog radnika radnikov poslodavac može isplaćivati neoporezive primitke koji su izravno povezani sa smrću radnika-ostavitelja, kao što je pomoć obitelji nakon smrti radnika do propisanog iznosa, potpora za školovanje djece do 15 godina starosti i jednokratna pomoć djeci preminulog radnika. Poslodavac nasljedniku neoporezivo isplaćuje i primitke koji su dospjeli na isplatu u vrijeme trajanja radnog odnosa odnosno primitke na koje je radnik stekao pravo, a nisu mu isplaćeni u vrijeme trajanja radnog odnosa, kao npr. naknada za bolovanje na teret HZZO-a, neoporeziva jubilarna nagrada, paušalna naknada za prehranu, dnevnice i drugi troškovi po putnim nalozima za službena putovanja i dr. U evidencijama koje se dostavljaju Poreznoj upravi svaki se neoporezivi primitak iskazuje na ime nasljednika, uz korištenje istih šifri kako bi bilo da je taj primitak isplaćen pokojnom radniku.

Isplata honorara

Kad se nasljedniku isplaćuje autorski honorar, honorar za isporučeno umjetničko djelo, drugi dohodak koji je ostvario sportaš, novinar ili umjetnik i svi ostali oblici drugog dohotka, ne plaćaju se obvezni doprinosi. Inače, pri isplati drugog dohotka doprinosi dospijevaju na dan isplate primitka i uključuju se u mirovinsku osnovicu godine u kojoj je primitak isplaćen, pa ako primitak stjecatelju nije isplaćen prije smrti, nije dospjela ni obveza doprinosa. Porezna obveza utvrđuje se za nasljednika prema istim poreznim pravilima kako bi se taj primitak oporezivao ostavitelju. Na primjer, ako je ostavitelj ostvarivao pravo na neoporezivi paušalni izdatak od 30% propisan za autorske honorare, na taj će se način oporezivati i naslijeđeni dohodak od autorske naknade.

Ošasna imovina

Ako preminuli radnik nema nasljednika, njegova imovina prenosi se na općinu ili grad prema prebivalištu odnosno boravištu radnika (ošasna imovina). U tom je slučaju poslodavac obvezan obračunati i platiti doprinose na plaću i ostale primitke koji podliježu obvezi doprinosa, a ostatak dohotka proslijediti općini ili gradu kojemu pripada ošasna imovina. Općina ili grad kojemu pripadne plaća i drugi primici pokojnog radnika, tj. iznosi plaće nakon odbitka doprinosa iz plaće, ne plaća porez na nasljedstva jer se za lokalne jedinice primjenjuje oslobođenje propisano Zakonom o lokalnim porezima. 

25. studeni 2023 10:37