Što i kako
StoryEditor

Porezna reforma: Novi rokovi plaćanja poreza na dobit i dohodak prema godišnjoj prijavi

24. Listopad 2023.

Izmjenama Zakona o porezu na dobit promijenjeni su rokovi plaćanja poreza na dobit na temelju godišnje porezne prijave koja se sastavlja na PD obrascu i Poreznoj upravi dostavlja preko sustava ePorezna. Trgovačka društva i drugi obveznici poreza na dobit više nisu dužni iznos poreza na dobit koji duguju prema godišnjoj poreznoj prijavi platiti na dan podnošenja prijave, nego do kraja roka za prijavu poreza na dobit. Ako im je porezna godina jednaka kalendarskoj, krajnji rok za dostavljanje prijave poreza na dobit za prethodnu godinu je 30. travnja tekuće godine. Ta se izmjena dospijeća porezne obveze po godišnjoj prijavi primjenjuje već za 2023. godinu. Obveznicima poreza na dobit koji poreznu prijavu za 2023. godinu sastave i predaju ranije, npr. u veljači ili ožujku 2024. godine, a po toj prijavi imaju obvezu platiti porez na dobit na razliku između utvrđene obveze i plaćenih predujmova, obveza plaćanja dospijeva 30. travnja 2024. godine.

Obračun predujmova

Prema dosadašnjim propisima, utvrđenu obvezu poreza trebalo je platiti na dan dostavljanja porezne prijave, a za svaki dan zakašnjenja iza toga datuma porezno tijelo automatski je zaračunavalo zatezne kamate. Zbog tog su razloga poduzetnici odugovlačili dostaviti godišnju poreznu prijavu do krajnjeg propisanog roka, kako bi odgodili odljev financijskih sredstava namijenjen za plaćanje godišnjeg poreza na dobit. Od 2023. godine to više nije potrebno. Isto se pravilo primjenjuje i u slučaju kad je obveznik poreza na dobit plaćanjem predujmova platio veći iznos poreza od godišnje obveze utvrđene u poreznoj prijavi. Više plaćeni porez na dobit utvrđivat će se na zadnji dan roka za podnošenje prijave poreza na dobit i tek nakon toga datuma vratit će se poreznom obvezniku na njegov zahtjev ili uračunati u podmirenje porezne obveze za buduće razdoblje, ovisno o poduzetnikovoj odluci.

Ta se novina primjenjuje i na obveznike poreza na dobit kod kojih je porezna godina različita od kalendarske, uz uvjet da im porezno razdoblje završava nakon 31. prosinca 2023. godine. I njima obveza plaćanja poreza po godišnjoj prijavi dospijeva u roku četiri mjeseca od isteka porezne godine, iako će poreznu prijavu možda dostaviti znatno ranije.

Manji pritisak na knjigovođe

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak propisana su identična pravila dospijeća poreza na dohodak za obrtnike, slobodna zanimanja, poljoprivrednike i proizvođače električne energije koji ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti i poreznu obvezu utvrđuju na temelju naplaćenih primitaka i plaćenih izdataka. U toj su skupini i fizičke osobe koje ostvaruju dohodak od imovine koji se oporezuje prema pravilima oporezivanja obrtničke djelatnosti. Rok za podnošenje godišnje porezne prijave na obrascu DOH je do kraja veljače za prethodnu poreznu godinu.

Obveznici poreza na dohodak prema dosadašnjim su propisima bili obvezni razliku poreza na dohodak platiti na dan predaje porezne prijave, a nakon izmjena porezna obveza dospijeva im na zadnji dan roka za podnošenje prijave, neovisno o tome kada su predali poreznu prijavu. Te će novine smanjiti pritisak na knjigovodstvene urede koji su prema nalogu poduzetnika odugovlačili predati poreznu prijavu, a da poduzetniku ne bi zbog ranije predane prijave tekle zatezne kamate ako utvrđenu obvezu poreza na dohodak nije platio istoga dana kad je dostavio poreznu prijavu. I prema Zakonu o porezu na dohodak izmijenjeni rok dospijeća primjenjuje se i na godišnjoj prijavi poreza na dohodak za 2023. godinu.

Plaćanje doprinosa

Obrtnici, poljoprivrednici i osobe koje obavljaju djelatnosti slobodnog zanimanja kao drugu djelatnost, tj. osobe koje su u sustave osiguranja prijavljene po drugoj osnovi, a obrt, poljoprivreda ili slobodno zanimanje im je druga djelatnost, bilo da od te djelatnosti plaćaju porez na dobit bilo porez na dohodak, obvezni su uz godišnju poreznu prijavu utvrditi i obvezu doprinosa na osnovicu ostvarene godišnje dobiti odnosno godišnjeg dohotka, ali najviše do propisanog iznosa.

Obračun godišnje obveze doprinosa za drugu djelatnost je sastavni dio obrasca PD i obrasca DOH, pa je prema dosadašnjim propisima doprinose trebalo platiti na dan predaje godišnje porezne prijave. Izmjenama Zakona o doprinosima i za tu je fiskalnu obvezu izmijenjen rok dospijeća, tako da godišnja obveza doprinosa na ostvareni dohodak ili dobit dospijeva zadnjeg dana roka za predaju godišnje porezne prijave, a ne na datum kad je prijava dostavljena Poreznoj upravi.

21. srpanj 2024 16:59